Liam Gillick

Construction of One: a manuscript (2005–)

Construction of One var ursprungligen arbetsnamnet på olika funderingar kring senindustriella produktionssätt i det skede när massarbetskraft började ersättas av automatiska system. Construction of One inleddes 2005 med en serie utställningar, filmer, teoretiska texter och publikationer och har idag vuxit till ett betydande manuskript på 45 000 ord. Den opublicerade texten består bland annat av en bilaga som innehåller två långa analyser av hur Volvo ändrade sina arbetsrutiner i början av 1970-talet. Även om manuskriptet som helhet inte handlar om Volvo under någon bestämd period är ett återkommande tema i det en produktionsanläggning för större konsumtionsvaror (troligen bilar) i norra Europa, någon gång i slutet av 1900-talet. Verkets utgångspunkt utgjordes av tankar kring vad som kunde hända vid en kris i en kultur som inte förväntas drabbas av kriser. Texterna undviker exakta dokumentära strategier och består istället av sammanflätade berättelser, strukturella spekulationer och eko-politiska fantasier. Ändå är de förvånansvärt (om det nu är så förvånansvärt) framsynta med tanke på den senaste tidens kollapser på bank- och kreditmarknaden och de nationalistiska politikernas allt starkare grepp om förmodat stabila nordeuropeiska socialdemokratier med välutvecklade och beständiga värdesystem där en »upplyst« arbetsmarknadspolitik är en väsentlig beståndsdel. Från ett kritiskt teoretiskt perspektiv var den här utvecklingen ingen överraskning även om Construction of One som helhet kan tolkas i ljuset av tidigare texter – så som Erasmus is Late – i en ansats att återknyta till vändpunkter eller påfrestningar som tycks maskerade eller oigenkännliga när de isoleras från den motsägelsefulla kontext där kapitalets rovdrift framstår som ett undantag. Construction of One präglas av en postmodern skepsis mot den klassiska marxismens fokus på arbetsmoral, och är repetitiv, inkonsekvent och evigt oavslutad. Avsnitt ur boken kommer att läsas upp på Göteborgs Internationella Konstbiennal och publiceras på svenska och engelska vid ett senare tillfälle.

Biografi 

Född 1964 i England, bor och verkar i USA. Liam Gillicks soloutställningar inkluderar: det tillbakablickande projektet Three Perspectives and a short scenario, Witte de With, Rotterdam; Kunsthalle Zurich; Kunstverein, München, och the MCA, Chicago, 2008-2010. Gillick har publiserat ett antal texter som är parallella till hans konstnärskap. Proxemics (Selected writing 1988-2006) publiserades 2007. Meaning Liam Gillick publicerades av MIT Press 2009. Gillick valdes ut till att representera Tyskland för den 53:e Venedigbiennalen, 2009. En stor utställning med hans verk visades på Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 2010.

Photo: Hendrik Zeitler