Tematik

Play! Recapturing the Radical Imagination

7 september–17 november 2013

Göteborgs Internationella Konstbiennal 2013 undersöker och reflekterar kritiskt över två viktiga ingredienser i konstnärlig och politisk diskurs; leken och den radikala fantasin.

Under 1900-talet har konstnärliga strategier genomsyrats av en lekfullhet, där den radikala fantasin bidragit till att skapa nya politiska miljöer för möten, idéer och handling. Betydelse och det nära förhållandet mellan leken och den radikala fantasin har genom- gått en rad förändringar som speglar vår tids nya villkor och gett upphov till en rad frågor: Vilken är lekens förvandlingskraft? Hur kan lekfullhet påverka eller hjälpa den radikala fantasins yttringar? Vad menas med en radikal fantasi? Vågar vi fortfarande föreställa oss en annorlunda värld och genom leken ifrågasätta våra liv och vårt samhälle?

Inspirationen till dessa frågeställningar finner vi i dagens lekfulla samspel mellan aktivistiska och konstnärliga rörelser, liksom i de senaste årens experimenterande med nya curatoriska modeller som syftat till att utmana de institutionella ramarna för samtida kulturell och konstnärlig produktion. Samtidigt som konstnärer använder sig av lekens inneboende förmåga att spränga gränser, ifrågasätta normer och genom konsten skildra berättelser om både personliga, sociala, kritiska, politiska och historiska frågeställningar, har nyliberalismens drastiska omstrukturering av världen gjort kampen om fantasin till något extremt angeläget. Konstens främsta funktion idag är att underlätta för oss att göra det som är dess främsta roll – att hjälpa oss att tänka hur världen skulle kunna te sig annorlunda och att tänka den tillsammans.

Med Play! Recapturing the Radical Imagination och de enskilda bidragen från biennalens curatorer – Katerina Gregos, Claire Tancons, Joanna Warsza och Ragnar Kjartansson i samarbete med Andjeas Ejiksson – hoppas vi presentera en mångfald av curatoriska perspektiv och konstnärliga strategier. Sammanflätat bildar de olika utställningarna en plattform där skapande lekfullhet och aktivism, socialt experiment och filosofisk tänkande kan mötas fritt.

Edi Muka & Stina Edblom, Konstnärliga ledare